Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel od A do Z

Powszechny słownik terminów giełdowych i definicji.

Wszelkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poniżej znajduje się glosariusz terminów stosowanych w handlu online. Wybierz pierwszą literę słowa, którego szukasz z powyższej listy, aby przejść do odpowiedniej sekcji w słowniku.

- D -

Data rolowania

Konkretny, z góry określony termin, w którym kontrakt handlowy jest przenoszony (rolowany) na kolejny okres, tzn. automatycznie odnawiany przez brokera lub firmę brokerską.

Data wygaśnięcia

Dzień, w którym waność papierów wartościowch lub instrumentów finansowych wygasa lub podlegają rozliczeniu. Zwany także “terminem zapadalności”.

Derywat

Instrument finansowy lub zabezpieczeniowy, którego wartość jest pochodną i zależy od wartości innego instrumentu bazowego lub instrumentu finansowego (na przykład kursu wymiany walut, towarów, akcji, indeksu, obligacji lub umowy kredytów hipotecznych). Głównym zastosowaniem derywatów jest obniżenie ryzyka dla jednej ze stron, jednocześnie oferując potencjalnie wysoki zwrot od większego ryzyka innej stronie. Istnieją cztery główne rodzaje kontraktów na instrumenty pochodne (derywaty): forward, opcje, futures i swapy.

Deutsche Bundesbank

Centralny Bank Republiki Federalnej Niemiec (odpowiednik Banku Rezerw Federalnych), zarazem najważniejszy członek Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC).

Dewaluacja

Oficjalna zmiana ceny papieru wartościowego lub instrumentu finansowego, w szczególności w odniesieniu do waluty (gdzie oznacza spadek wartości jej kursu). Przeciwieństwo rewaluacji.

DIS

Symbol giełdowy dla Walt Disney Co. Kliknij tutaj aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

DKK

Oficjalny kod korony duńskiej.

Dochód brutto

Dochód do opodatkowania osoby fizycznej, firmy lub spółki przed odliczeniem wydatków (kredytów i podatków).

Dochód netto

Dochód do opodatkowania osoby fizycznej, firmy lub spółki po odliczeniu wydatków (kredytów i podatków). Wzór do obliczenia dochodu netto jest następujący: całkowite przychody – koszty ogółem = zysk netto.

Dywidendy

Dywidenda pozwala firmie na redystrybucje części zysku netto do akcjonariuszy. Wysokość dywidendy rekomendowana jest przez zarząd spółki, a decyzje o jej wypłacie podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Najczęściej spółki podają wysokość dywidendy w formie wskaźnika dywidendy na akcję. Każdy akcjonariusz otrzymuje dywidendę proporcjonalną do swojego udziału w spółce:

W przypadku gdy posiadasz 1000 akcji, a ogłoszona przez spółkę wypłata dywidendy wynosi 3 $ na akcję – otrzymasz 3000 $.

Innym sposobem na wyrażenie wysokości dywidendy jest wskaźnik dywidendy do wartości rynkowej spółki, który określa zwrot z inwestycji:

Jeśli posiadasz 1000 akcji, obecna cena rynkowa wynosi 100, a wysokość dywidendy ustalona została na 2% – oznacza to, że otrzymasz 2 $ na każdą akcję, a Twój rachunek zasili 2000 $.

Bezpośrednio po dniu ustalenia prawa do dywidendy wartość rynkowa spółki zmienia się z prostego powodu – nabycie akcji po dniu ustalenia ww. prawa nie uprawiania do otrzymania dywidendy za ostatni rok, dlatego też cena akcji spada o wartość wypłacanej dywidendy.

Zmiana ceny akcji mam miejsce podczas pierwszej sesji po ostatnim dniu z prawem od dywidendy.

Dlatego też, Fortrade wynagradza/obciąża klientów posiadających akcje spółek wypłacających dywidendy w okresie po wygaśnięciu prawa do dywidendy, aby pokryć wypłatę dywidendy oraz upewnić się że wszyscy klienci otrzymają dywidendę i nie zostaną dotknięci „sezonowym” spadkiem ceny akcji.

*Określnie „sezonowy” odnosi się do zmiany ceny rynkowej akcji niemającej odzwierciedlenia w realnej sytuacji rynkowej, będącej rezultatem okresowych, powtarzalnych zdarzeń jak wypłata dywidendy.

Wszyscy klienci posiadający akcje spółek wypłacających dywidendy na krótkiej pozycji po wygaśnięciu prawa do dywidendy zostaną obciążeni kwotą dywidendy.
Na przykład:

Jeśli posiadasz 1000 akcji na krótkiej pozycji, gdzie cena otwarcia wynosi 110 $, podczas gdy obecna cena rynkowa to 100 $ i wypłacana dywidenda wynosi 2 $ na akcjeCena akcji spadnie o 2 $ podczas pierwszej sesji po ostatnim dniu z prawem od dywidendy. Oznacza to, że zarobisz więcej pieniędzy na krótkiej pozycji dzięki „sezonowej” zmianie ceny. W związku z czym Fortrade pobierze dokładnie taką samą kwotę (bez dodatkowych opłat i prowizji) z Twojego konta.

Zysk i strata przed dniem ustalenia prawa do dywidendy 1000 * (110 – 100) = 10000 $ <liczba akcji * (cena otwarcia – cena rynkowa przed dniem ustalenia prawa do dywidendy)>

Zysk i strata po dniu ustalenia prawa do dywidendy (przyjmując, że nie było innych rynkowych przesłanek do zmiany ceny akcji) 1000 * (110 – 98) = 12000 $ <liczba akcji * (cena otwarcia – cena rynkowa)>

Obciążenie dywidendą 1000 * 2 $ = 2000 $ <liczba akcji * dywidenda na akcję)>

Ostateczna kalkulacja zysku i straty 1000 (110 – 98) – 2000 = 10000 $ < liczba akcji * (cena otwarcia – cena rynkowa) – wypłacona dywidenda>

 
Wszyscy klienci posiadający akcje spółek wypłacających dywidendy na długiej pozycji po wygaśnięciu prawa do dywidendy otrzymają kwotę dywidendy.
Na przykład:

Jeśli posiadasz 1000 akcji na długiej pozycji, gdzie cena otwarcia wynosi 90 $, podczas obecna cena rynkowa to 100 $ i wypłacana dywidenda wynosi 2$ na akcjeCena akcji spadnie o 2$ podczas pierwszej sesji po ostatnim dniu z prawem od dywidendy. Oznacza to, że stracisz pieniądze na długiej pozycji w skutek „sezonowej” zmiany ceny. W związku z czym Fortrade wpłaci dokładnie taką samą kwotę (bez dodatkowych opłat i prowizji) na Twoje konto.

Zysk i strata przed dniem ustalenia prawa do dywidendy 1000 * (100 – 100) = 10000 $ <liczba akcji * (cena rynkowa przed dniem ustalenia prawa do dywidendy – cena otwarcia)>

Zysk i strata po dniu ustalenia prawa do dywidendy (przyjmując, że nie było innych rynkowych przesłanek do zmiany ceny akcji) 1000 * (98 – 90) = 8000 $ <liczba akcji * (cena rynkowa – cena otwarcia)>

Wypłata dywidendy 1000 * 2 $ = 2000 $ <liczba akcji * dywidenda na akcję)>

Ostateczna kalkulacja zysku i straty 1000 (98 – 90) +2000 = 10000 $ < liczba akcji * (cena rynkowa – cena otwarcia) + wypłacona dywidenda>


** Wszystkie wpłaty/obciążenia związane z dywidendą pojawią przy transakcji w kolumnie „prowizja”.

Dzienne maksimum notowań

Najwyższa cena, po której papiery wartościowe lub instrumenty finansowe są notowane w ciągu dnia.

Dzienne minimum notowań

Najniższa cena, po której papiery wartościowe lub instrumenty finansowe są notowane w ciągu dnia.

Dźwignia (lewarowanie)

Korzystanie z pożyczonego kapitału na inwestycję w celu znacznego zwiększenia zysków, jakie można z niej wygenerować. Na przykład, przy wskaźniku dźwigni 1:30, przedsiębiorca giełdowy może handlować nominalną kwotą 30 razy większą niż jego/jej dostępny kapitał (czyli 30 dolarów za każdy 1$).

Czy wiedzieliście?
Zgłębianie wiedzy na temat tradingu w zakresie Forex i CFD może przysporzyć wielu korzyści, w tym osiąganie lepszych wyników. Jeśli jesteście gotowi do rozpoczęcia tradingu z Fortrade, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij teraz”.