Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 72% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% inwestorów traci swoje środki handlując CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Handel od A do Z

Powszechny słownik terminów giełdowych i definicji.

Wszelkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poniżej znajduje się glosariusz terminów stosowanych w handlu online. Wybierz pierwszą literę słowa, którego szukasz z powyższej listy, aby przejść do odpowiedniej sekcji w słowniku.

- R -

Raport finansowy

Zestawienie wszystkich transakcji i pozycji (zarówno długich, jak i krótkich) pomiędzy brokerem a klientem. Znany również jako “wyciąg z rachunku”.

Raport posprzedażowy

Czym jest raport posprzedażowy?

Raport posprzedażowy to wstępny raport wydany przez firmę po rozpoczęciu działalności na publicznej giełdzie papierów wartościowych. Zazwyczaj przed rozpoczęciem działalności przez spółkę na giełdzie, bank inwestycyjny ocenia wartość firmy i określa sposób rozbicia tej wartości na akcje, które zostaną sprzedane publicznie. Dochodzi do wstępnej sprzedaży akcji dużym inwestorom, znanym jako rynek pierwotny. Po dokonaniu sprzedaży na rynku pierwotnym, spółka może być przedmiotem obrotu na dużej giełdzie, takiej jak New York Stock Exchange (NYSE) lub NASDAQ. Dzieje się tak, gdy niektórzy z początkowych inwestorów decydują się na sprzedaż części (lub wszystkich) swoich akcji, a każdy inwestor o dowolnej wielkości może je kupić.

Po pojawieniu się ofert na rynku wtórnym firma publikuje raport posprzedażowy, podając nazwę firmy, jej symbol giełdowy, datę oferty oraz cenę ofertową i zamknięcia. Często raporty posprzedażowe dostarczają dodatkowych informacji, w tym danych finansowych i wskaźników oraz opisu firmy.

Jak korzystać z raportu posprzedażowego?

Raporty posprzedażowe są niezwykle pomocne inwestorom do oceny początkowego zainteresowania publicznego w nowo zawiązanej spółce. Chociaż nie gwarantuje to, jak wartość rynkowa firmy będzie się zmieniać w przyszłości, daje ona inwestorom i handlowcom rozsądne pojęcie o tym, czego należy szukać, i czy wczesne nabycie akcji byłoby mądrą inwestycją. Inwestorzy CFD  mogą inwestować w to, w jaki sposób ich zdaniem cena rynkowa zareaguje w dniach bezpośrednio następujących po raporcie posprzedażowym.

Związane z raportem posprzedażowym

NASDAQ
NYSE

RBA

Bank Rezerwy Australii, bank centralny Australii.

RBNZ

Bank Rezerwy Nowej Zelandii, bank centralny Nowej Zelandii.

Reper (wskaźnik porównawczy, Benchmark)

Standard lub średnia wykorzystywane do porównań lub wskazania ogólnego trendu cenowego danych akcji, obligacji, towaru lub innego papieru wartościowego.

Rewaluacja

Oficjalna zmiana ceny papieru wartościowego lub instrumentu finansowego, w szczególności w odniesieniu do waluty (gdzie oznacza wzrost wartości jej kursu). Przeciwieństwo dewaluacji.

Roczna stopa przychodu (Annual Percentage Yield, APY)

Roczna stopa przychodu – roczna stopa zwrotu z inwestycji. Na przykład, inwestycja £10.000 na poziomie 5% rocznie zarabia £500 rocznie i ma APR w wysokości 5%. Termin określany również, jako roczna stopa oprocentowania (annual percentage rate) lub po prostu APR.

Rolowanie kontraktu CFD (CFD Rollover)

Czym jest rolowanie CFD?

Gdy inwestorzy zajmują pozycję CFD, zarówno długą (kup), jak i krótką (sprzedaj), dom maklerski ma ustalone z góry terminy zamknięcia kontraktów. To wówczas inwestorzy mogą zamknąć swoje pozycje, dokonując zakupu bądź sprzedaży, co z kolei skutkuje zyskiem lub stratą, w zależności od zmian cen danego kontraktu CFD. Jeżeli inwestor nie zamknie swojej pozycji, dom maklerski dokona automatycznego rolowania pozycji na następny okres inwestycyjny, wypłacając inwestorowi lub obciążając go różnicą pomiędzy ceną zamknięcia starego kontraktu a ceną otwarcia nowego.

W jaki sposób rolowanie CFD wpływa na decyzje podejmowane przez inwestorów na rynku forex?

Przed otwarciem pozycji na CFD inwestorzy powinni zapoznać się z datami rolowania w danym domu maklerskim. Rolowanie odbywa się zazwyczaj raz na trzy miesiące, w niedzielne poranki. Wszystkie pozycje, które nie zostaną zamknięte do końca piątkowej sesji, będą automatycznie zrolowane w niedzielny poranek. Inwestorzy, którzy widzą, że ich pozycje przynoszą zysk i wierzą, że taka sytuacja będzie się dalej utrzymywać, zwykle nie decydują się na zamknięcie pozycji i umożliwiają jej rolowanie z nadzieją na jeszcze większy zysk. Z drugiej strony, jeśli inwestor zauważy, że dana pozycja nie przynosi mu zysku i nie wierzy, że sytuacja ta może obrócić się na jego korzyść w nadchodzącym okresie transakcyjnym, może zdecydować o zamknięciu pozycji przed rolowaniem. Inwestor może zdecydować się również na zamknięcie pozycji, która jest rentowna, ale co do której nie ma przekonania, że nadal będzie przynosić zysk.

Związane z tematem rolowania CFD
Cena żądana
Cena oferowana
Widełki cenowe między kupnem i sprzedażą
CFD
Zamknięcie pozycji
Otwarta pozycja
Data rolowania

Ropa naftowa Brent Crude (EB)

Referencyjna, “słodka”, lekka ropa pochodzących z pól naftowych na Morzu Północnym w Wielkiej Brytanii (również określana w notowaniach, jako “kurs BFOE” lub (UK OIL). Jest ona używana do ustalania cen na dwie trzecie podlegających światowych wymianie międzynarodowej dostaw ropy naftowej. Pozostałe dwa główne punkty odniesienia są to “koszyk OPEC” (OPEC Basket) oraz Ropa West Texas Intermediate (WTI).

Rozpiętość (spread, widełki)

Różnica między ceną oferowaną “bid” (ceną, po jakiej broker lub dealer gotów jest kupić papier wartościowy lub instrument finansowy) a ceną żądaną “ask” (cena, po jakiej broker lub dealer gotów jest sprzedać papier wartościowy lub instrument finansowy).

RUB

Oficjalny kod rosyjskiego rubla.

Rynek kontrakt terminowych futures

Rynek dla zakupu i sprzedaży kontraktów terminowych futures na instrumenty finansowe lub papiery wartościowe w późniejszym terminie i po ustalonej cenie.

Rynek OTC

Czym jest rynek OTC?

Rynek OTC (nieregulowany rynek pozagiełdowy) to zdecentralizowany rynek, na którym można handlować aktywami, w tym niektórymi walutami, które nie są przedmiotem transakcji na scentralizowanych giełdach papierów wartościowych. Ponieważ rynki OTC nie są scentralizowane i nie są regulowane przez żaden organ rządowy, często będą mniej przejrzyste niż rynki scentralizowane, a zatem bardziej ryzykowne.

Jak korzystać z rynku OTC?

Handel na rynku OTC jest podobny do handlu na rynku scentralizowanym. Inwestorzy znajdują brokera, który pośredniczy między nimi a innymi inwestorami, a także kontaktuje ich z korporacjami i firmami, które nie są przedmiotem transakcji na scentralizowanych giełdach papierów wartościowych. Jedną z głównych różnic między rynkiem OTC a rynkiem giełdowym jest to, że na rynku OTC brokerzy mają większą elastyczność w ustalaniu cen kupna i sprzedaży. W rezultacie broker może podać jedną cenę dla jednego klienta, a inną cenę dla innego i mogą występować różnice w spreadzie Bid/Ask.

 

Linki związane z rynkiem OTC

Rynek aktywów
Spread Bid/Ask (różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży)
Scentralizowany rynek

Rynek walutowy

Globalny, zdecentralizowany rynek handlu walutami obcymi Pod względem wielkości obrotu, rynek walutowy jest największym rynkiem finansowym na świecie, z dziennymi obrotami o wartości ponad 5 bilionów dolarów.

Rynek wzrastający

Rynek, na którym ceny na ogół wzrastają. Określany również, jako hossa (rynek “byków”).

Rynki terminowe (Derivate markets)

Czym są rynki terminowe?

Instrumenty pochodne to kontrakty, których wartości są oparte na aktywach bazowych i są ustalane na podstawie wzrostu i spadku danego aktywu bazowego. Najlepszymi tego przykładami są kontrakty futures i kontrakty różnic kursowych (CFD). Rynki terminowe to rynki, na których można handlować tymi instrumentami pochodnymi. Większość instrumentów pochodnych jest sprzedawana w obrocie pozagiełdowym (OTC) i nie są one regulowane przez organy rządowe, co oznacza, że ​​są one znacznie bardziej ryzykowne niż instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu na regulowanych giełdach.

W jaki sposób rynki terminowe wpływają na traderów forex?

Najczęściej sprzedawanymi instrumentami pochodnymi są kontrakty futures, w których kupujący i sprzedający ustalają cenę odzwierciedlającą to, co ich zdaniem będzie reprezentatywne dla aktywów w określonym wcześniej terminie w przyszłości. Inne instrumenty pochodne obejmują kontrakty CFD, kontrakty forward, opcje i swapy stopy procentowej.Powiązane z rynkami terminowymi

CFD
Instrument pochodny
Kontrakt forward
Kontrakt futures
Swap

Ryzyko rynkowe

Ewentualność poniesienia straty na wartości zabezpieczenia instrumentu finansowego z powodu czynników wydajności, takich jak niekorzystne zmianami cen, krajowe lub globalne zmiany w ujęciu makroekonomicznym. Zwane także, jako “ryzyko systematyczne”.

Czy wiedzieliście?
Zgłębianie wiedzy na temat tradingu w zakresie Forex i CFD może przysporzyć wielu korzyści, w tym osiąganie lepszych wyników. Jeśli jesteście gotowi do rozpoczęcia tradingu z Fortrade, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij teraz”.