ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. 84% од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со CFD. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете голем ризик да ги изгубите парите.
CFDs се комплексни инструменти и содржат висок ризик од брзо губење пари поради левериџ. 83% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете висок ризик од губење на вашите пари.

Политика и процедура на компанијата

Ние правиме сè за да бидеме транспарентни во нашето работење и затоа имаме подолу сумирани резимеа и целосни верзии за преземање на сите документи за политиката и процедурите на нашата компанија.

Постапка за приговори
Нашата процедура за постапување со приговорите ја одразува обврската на Fortrade за постапка при изразите на незадоволство добиени од корисникот, во склад со насоките за постапка и решенија од страна на Агенцијата за надзор на финансиските услуги (FCA).
Формулар за исплата
Формулар потребен за исплата на средства преку банкарски трансфер. Проверете дали овој формулар е целосно пополнет и дали е потпишан.
Политика за маргините
Политиката за маргините и затварањето на маргините на Fortradе.
Постапка за приговори
Нашата постапка за поплаки ја одразува заложбата на Fort Securities за решавање на изразените незадоволства на клиентите.
Формулар за исплата
Формулар потребен за исплата на средства преку банкарски трансфер. Проверете дали овој формулар е целосно пополнет и дали е потпишан.
Бонус
Опис на условите и правилата за секој бонус.
Политика за маргините
Политиката за маргините и затварањето на маргините на Fortradе.
Политика за извршување налози во најдобар интерес на клиентот
Ова резиме на Политиката за извршување налози во најдобар интерес на клиентите е потребно за преземање на сите неопходни чекори за да се добие најдобриот можен резултат (најдобро извршување) во име на нашите клиенти, било при извршување налози на клиенти било при прием и пренесување на налози за извршување.
Политика за категоризација на клиенти
Овој документ покажува како ги класифицираме клиентите во една од следниве три категории: физички лица, професионалци или квалификувана договорна странка.
Постапка за поднесување жалби
Нашата процедура за поднесување поплаки ја одразува заложбата на Fortrade Cyprus за справување со незадоволство изразено од клиенти, во согласност со упатствата на Комисијата за хартии од вредност и берзи (CySEC).
Правила за конфликт на интереси
Fortrade Cyprus Ltd. се посветени на работење чесно, фер и професионално и во најдобар интерес на своите клиенти, и на почитување, особено, на принципите утврдени во горенаведениот закон, при обезбедување инвестициски услуги и други дополнителни услуги поврзани со таквите инвестициски услуги.
Фонд за компензација на инвеститори
Целта на Фондот за компензација на инвеститори (ИЦФ) е да ги осигура побарувањата на опфатените клиенти кон членки на ИЦФ, преку исплата на надоместок во случаи кога засегнатата членка не е во состојба да го стори тоа, заради свои финансиски околности и кога се чини дека нема реална перспектива за подобрување на горенаведените околности во блиска иднина.
Политика за приватност
Како дел од процесот на Fortrade Cyprus Ltd со кој гарантираат дека продолжуваат да одржуваат највисоки нивоа на професионален интегритет и етичко однесување, Fortrade Cyprus ја има усвоено оваа политика за приватност за управување со личните информации на отворен и транспарентен начин.
Образец за повлекување средства
Образецот е потребен за повлекување средства преку банкарски трансфер. Ве молиме, проверете дали овој формулар е целосно пополнет и потпишан.
Бонус
Опис на условите и правилата за секој бонус.
Формулар за банкарски трансфер
Формулар за банкарски трансфер на банкарски сметки.
Образец за повлекување средства
Образецот е потребен за повлекување средства преку банкарски трансфер. Ве молиме, проверете дали овој формулар е целосно пополнет и потпишан.
Бесплатно пријавете се сега
Креирајте демо сметка, вежбајте без ризик со виртуелни пари.