CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Equally Weighted Index (Indeksi i ponderuar barabarësisht)

Equally Weighted Index (Indeksi i ponderuar barabarësisht)

Indeksi i llogaritur nga ndryshimi mesatar në përqindje i çdo aksioni të listuar dhe të përfshirë në grup, pavarësisht nga kufijt e tij të tregut ose nga madhësia ekonomike (p.sh. shitjet dhe fitimet). Në këtë mënyrë, ai dallon nga indeksi i ponderuar me kufirin, ku aksionet janë të ponderuara në baza ditore sipas vlerës së tyre totale të tregut. Indeksët e zakonshëm të ponderuar të tillë si S&P 500, ofrojnë versione të barabarta të ponderimit si suplement për indeksët e ponderuar me kufirin.

- E -